штандови

Општи услови излагања

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Уредно попуњена и потписана , ова пријава сматра се неопозивом.

Попуњавање и потписивање пријаве врши се приликом директног сусрета представника излагача и организатора у седишту излагача најкасније до 21. августа 2010 год.Попуњавање и пријављивање може се обавити електронском поштом на адресу topodgorina@gmail.com

Организатор ће , изузетно , прихватити попуњавање и потписивање пријаве – уговора и после наведеног рока , зависно од оправданости разлога које изнесе излагач.

 УРЕЂЕЊЕ ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОСТОРА

1.Изложбени простор може се уређивати 24 сата пре почетка Сајма , односно , 29. августа 2013 год. , увремену од 08.00 до 20.00 сати.

2.За време трајања сајма сваки излагач је дужан да присуствује отварању и затварању павиљона и да поштује све остале прописе. Организатор не преузима одговорност за евентуални нестанак или оштећење излагачевог материјала за време рада Сајма. Излагач ће свакодневно предавати – преузимати штанд од инспектора Сајма и о томе давати писмену сагласност.

3. Излагач је дужан да изложбени материјал осигура код осигуравајућег друштва. Уколико то не изврши , организатор не преузима на себе одговорност за штету насталу за време сајма.

4. Излагач је дужан да најкасније 24 сата од завршетка Сајма отпреми изложбене експонате и уклони свој инвентар , ако га је по посебном писаном одобрењу организатора уносио на штанд.

5. Узлагач је дужан да изложбени простор, штанд и сајамски инвентар врати у стање у коме га је и примио , а евентуелну штету надокнади.

6. Излагач је дужан сав вишак материјала (амбалажу) , настао приликом уређења штанда ,одложи на за то предвиђен и означен простор.

7. Организатор Сајма се обавезује да излагачу пре почетка сајма достави најмање три службене пропуснице уколико се за то укаже потреба.

8. Излагач прихвата једну од понуђених опција типа штанда приказаних у проспекту сајма .

9. Евентуалне измене било ког типског штанда договарају се током попуњавања и потписивања ове пријаве , уносе се одговарајућио , за то означену рубрику и не подразумевају измену цене уређења штанда.По попуњавању и потписивању ове пријаве , организатор неће прихватати никакве додатне захтеве излагача.

10. Уколико организатор , по мишљењу излагача., није испунио одредбе пријаве , излагач је дужан да ,најкасније 12 сати пре уношења експоната на свој штанд , о примедбама сачини писану изјаву и достави је организатору.

 САЈАМСКИ КАТАЛОГ

1. Организатор ће сваког излагача уписати у сајамски каталог по азбучном реду назива излагача.

2. Излагач је дужан да истовремено са пријавом достави свој логотип или знак . текст, фотографије или други материјал потребан за израду сајамског каталога.

Ако излагач не достави наведени материјал у назначеном року , организатор ће у каталогу објавити само назив и адресу фирме излагача, онако како су наведени у пријави .

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И УГОВАРАЊА

Излагач се обавезује да изврши плаћање уређења изложбеног простора најкасније 6 (шест) дана по потписивању ове пријаве , на основу потписаног уговора.

У случају невблаговременог плаћања ,организатор није у обавези да обезбеди уређени простор за излагаче.

Организатор Сајма може уређени изложбени простор излагача повећати или смањити за 10% без сагласности излагача, уколико се за то укаже потреба.

Потписивањем Пријаве за излагање ,излагач је сагласан са овим општим условима и овде наведеним условима и начином плаћања.

Организатор задржава право измене цене уређења излагачког простора о чему ће благовремено, у писаној форми обавестити излагача.Посебни захтеви излагача везани за делатност излагања , или друге сајамске активности , регулишу се посебним договором са организатором.

ОДУСТАЈАЊЕ

У случају да после потписивања ове пријаве излагач одустане од учешћа на сајму дужан је да у писаној форми обавести организатора о одустајању.Истовремено, излагач је дужан да организатору исплати уговорени износ уређења изложбеног простора у целости најкасније 7 (седам) дана од дана одустајања.За евентуане спорове који могу настати по овом питању надлежан је Трговински суд у Ваљеву.

Сличне информације:

ЈОШ ИНФОРМАЦИЈА